Biểu mẫu

MẪU VĂN BẢN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ

Cập nhật ngày: 06/07/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày tháng  năm 2018

 

VĂN BẢN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ

- Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13;

- Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở;

Hai bên chúng tôi gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG (GỌI TẮT LÀ BÊN A)

Ông .........................................................................................................................................................

-         Số CMTND:. ..........................  do CA................................ cấp ngày ....................................

-         Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................................

-         Địa chỉ liên hệ: .........................................................................................................................

-         Số điện thoại liên hệ: ...............................................................................................................

-         Số tài khoản:(nếu có).................................... tại ngân hàng...................................................

Và vợ là bà:............................................................................................................................................

-         Số CMTND:. ..........................  do CA................................ cấp ngày ....................................

-         Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................................

-         Địa chỉ liên hệ: .........................................................................................................................

-         Số điện thoại liên hệ: ...............................................................................................................

-         Số tài khoản:(nếu có).................................... tại ngân hàng...................................................

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG (GỌI TẮT LÀ BÊN B)

Ông .........................................................................................................................................................

-         Số CMTND:. ..........................  do CA................................ cấp ngày ....................................

-         Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................................

-         Địa chỉ liên hệ: .........................................................................................................................

-         Số điện thoại liên hệ: ...............................................................................................................

-         Số tài khoản:(nếu có).................................... tại ngân hàng...................................................

Và vợ là bà:............................................................................................................................................

-         Số CMTND:. ..........................  do CA................................ cấp ngày ....................................

-         Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................................

-         Địa chỉ liên hệ: .........................................................................................................................

-         Số điện thoại liên hệ: ...............................................................................................................

-         Số tài khoản:(nếu có).................................... tại ngân hàng...................................................

Hai bên chúng tôi nhất trí thỏa thuận các nội dung sau đây:

Điều 1: Bên A chuyển nhượng cho Bên B hợp đồng mua bán nhà ở với các nội dung như sau:
1. Tên, số hợp đồng, phụ lục hợp đồng, ngày ký:

2. Bên bán nhà ở: Chủ đầu tư (............................................................................................................ )

3. Loại nhà ở: .......................................................... Tại dự án............................................................

4. Địa chỉ nhà ở:  ..................................................................................................................................

5. Biên bản bàn giao nhà ở (nếu có)................................................................................................... ;

6. Giá bán: ....................................... VNĐ (Bằng chữ:........................................................................ )

7. Số tiền Bên A đã thanh toán cho chủ đầu tư: ..............................................................................  

Điều 2: Các hồ sơ, giấy tờ kèm theo

1. Hợp đồng mua bán nhà ở ký với Công ty .....................................................................................

2. Các biên lai nộp tiền mua bán nhà ở cho công ty:

-         Biên lai thu tiền số ................................................. ngày ........................................................

-         Phiếu thu ngày số ................................................... ngày ........................................................

3. Các giấy tờ khác:................................................................................................................................

4. Thời Thời hạn bàn giao hồ sơ, giấy tờ quy định tại Điều này: Ngay sau khi ký hợp đồng này.

Điều 3: Giá chuyển nhượng hợp đồng, thời hạn và phương thức thanh toán tiền chuyển nhượng hợp đồng

1. Giá chuyển nhượng hợp đồng là:...................................................................................................

(Bằng chữ:.............................................................................................................................................. )

Giá chuyển nhượng này đã bao gồm:

-            Khoản tiền mà Bên A đã trả cho chủ đầu tư theo hóa đơn (phiếu thu) là: ……………………..  VNĐ (Bằng chữ:……………..), bằng ….% giá trị hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với công ty.

-            Các Khoản tiền khác mà Bên A đã chi trả có liên quan đến nhà ở chuyển nhượng này (có hóa đơn, phiếu thu kèm theo): ……………..đồng (bằng chữ……………………………….)

2. Phương thức thanh toán: Bên B thanh toán cho Bên A bằng tiền Việt Nam (thanh toán qua …………………………. (tài khoản hoặc qua tiền mặt))

3. Thời hạn thanh toán: Sau khi hai bên ký văn bản chuyển nhượng này

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của hai bên

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

a) Yêu cầu Bên B thanh toán đầy đủ, đúng hạn số tiền nhận chuyển nhượng hợp đồng quy định tại Điều 3 của văn bản này;

b) Cam kết chịu trách nhiệm về hợp đồng mua bán nhà ở quy định tại Điều 1 của văn bản này là không thuộc diện có tranh chấp, chưa chuyển nhượng cho người khác, không có thế chấp...........;
c) Bàn giao hồ sơ theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 2 của văn bản chuyển nhượng hợp đồng này;

d) Cùng với Bên B làm thủ tục chuyển nhượng hợp đồng tại cơ quan công chứng và thực hiện việc xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng với Chủ đầu tư;

đ) Nộp thuế thu nhập, các nghĩa vụ tài chính khác mà pháp luật quy định thuộc trách nhiệm của Bên A phải nộp và cung cấp cho Bên B biên lai đã nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định;

e) Chấm dứt các quyền và nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với Chủ đầu tư kể từ ngày văn bản chuyển nhượng này được chủ đầu tư xác nhận;

g) Nộp phạt vi phạm theo thỏa thuận; bồi thường thiệt hại cho Bên B nếu gây thiệt hại;

2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

a) Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở cho Bên A theo đúng thỏa thuận tại Điều 3 của văn bản chuyển nhượng hợp đồng này (có giấy biên nhận do 2 bên ký xác nhận);

b) Tiếp nhận hợp đồng mua bán nhà ở (và văn bản chuyển nhượng hợp đồng nếu chuyển nhượng hợp đồng từ lần thứ hai trở đi), các giấy tờ có liên quan đến nhà ở theo thỏa thuận;

c) Được tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Bên A theo hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với Chủ đầu tư và được coi như bên mua nhà ở kể từ ngày văn bản chuyển nhượng này được chủ đầu tư xác nhận;

d) Cùng với Bên A làm thủ tục xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng tại cơ quan công chứng và xác nhận tại chủ đầu tư vào văn bản này;

đ) Nộp phạt vi phạm theo thỏa thuận; bồi thường thiệt hại cho Bên A gây thiệt hại;

e) Các quyền và nghĩa vụ khác do các bên thỏa thuận (như Bên B nộp thuế thu nhập thay cho Bên A; phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại......)

Điều 5: Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp có tranh chấp về các nội dung của văn bản này thì các bên bàn bạc, thương lượng giải quyết. Nếu không thương lượng được thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Hiệu lực của văn bản chuyển nhượng hợp đồng

Văn bản chuyển nhượng hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời Điểm đáp ứng đầy đủ các Điều kiện sau đây:

a) Được ký đầy đủ bởi các bên;

b) Được công chứng hoặc chứng thực (nếu thuộc diện bắt buộc phải công chứng hoặc chứng thực theo quy định);

c) Được chủ đầu tư xác nhận.

Văn bản này được lập thành 07 bản và có giá trị pháp lý như nhau; mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu tại cơ quan công chứng, 01 bản chuyển cho cơ quan thuế và 03 bản lưu tại chủ đầu tư.

BÊN A
(ký tên, nếu là tổ chức thì đóng dấu)

BÊN B
(ký tên, nếu là tổ chức thì đóng dấu)Quý khách có nhu cầu tư vấn luật hoặc sử dụng dịch vụ, vui lòng liên hệ: 1900.6287
---->>  LUẬT SƯ TƯ VẤN (24/7) GỌI: 1900.6287
---->>  Gửi yêu cầu dịch vụ hoặc yêu cầu đến luật sư
---->>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://luattrangia.com
---->>  Bản quyền thuộc về Công ty Luật TNHH MTV Trần GiaBài viết cùng chủ đề
Bài viết liên quan

X
Đặt câu hỏi
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.
X
Nhận hồ sơ trực tuyến
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.
X
Yêu cầu gọi lại
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.
Danh sách đối tác
Liên hệ ngay 🠪